Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 797ac96c2073d1f21a4ae4a184121544
orzel.png 20ce714f6e70dc3d5d9d67263dce66e4
pl
en
top news port mstr
 
Prawo krajowe
04-04-2016

Ustawa - Prawo atomowe

Ustawa - Prawo atomowe wprowadza jednolity system zapewniający bezpieczeństwo jądrowe oraz ochronę radiologiczną pracowników i ogółu ludności w Polsce.

Najbardziej istotne jej postanowienia dotyczą wydawania zezwoleń na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego (tzn. zezwoleń wydawanych na działalności wyszczególnione w podrozdziale „Definicja, struktura i funkcje systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej”), obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących działalność z wykorzystaniem promieniowania oraz uprawnień Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do wykonywania kontroli i sprawowania nadzoru nad  tą działalnością. Ustawa określa również inne zadania Prezesa PAA, m.in. związane z oceną sytuacji radiacyjnej kraju oraz postępowaniem w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

Tekst ustawy - Prawo atomowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 576)

Pozostałe ustawy

Akty wykonawcze do ustawy - Prawo atomowe

Rozporządzania Prezesa Rady Ministrów:

Rozporządzenia Rady Ministrów:

Rozporządzenie Ministra Finansów:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rozporządzenia i zarządzenia Ministra Środowiska:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Pozostałe akty wykonawcze

Rozporządzenia i zarządzenia Ministra Środowiska:

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016transparent.png 1d6af9f98542c072075e92bc9cb54d3b
buttonBJiOR.png 42a15875732926cd7a399e31d46a4aa4
buttonEPUAP.png 57d1bed9ca0fefbe1c1e640b6bccf763
buttonNEWSLETTER.png fbc5a77c239ac4020c4eaad4f4a4533b
buttonBIP2.png b0498151a7206dfb2d940d41d172591e
buttonTwitter.png 5ef3b91f0492befa5992763df6f95e3e